سلام جاجرم

            سلام جاجرم

سلام ای شهر زیبا و قدیمی     سلام ای شهر دلهای صمیمی

سلامی دارم از اعصار دیرین       به یکتا قلعه ی زیبای نارین

سلام گرم من بر حیدرانت           به  تپه ی  قدیم   پهلوانت

سلام من بر آن حمام زیبا       بمسجد جامعت آن قطب دلهامنبع: http://salamjajarm.blogfa.com/